Vedtægter

Vedtægter for Haraldsted-Allindemagle lokalråd
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 12. januar 2017.

§ 1. Formål.

Lokalrådet for Haraldsted/Allindemagle sogne har til formål at fremme beboernes ønske om øget medbestemmelse og medansvar for rammerne for livet i sognene. Dette sker ved at fremme samarbejdet mellem lokalområdets beboere, foreninger, politikere og myndigheder.
§ 2. Lokalrådets opgaver.
Stk. 1 Lokalrådet behandler alle spørgsmål, som skønnes har almindelig interesse for Haraldsted/Allindemagle sognes sociale, erhvervsmæssige, trafikale, miljømæssige, kulturelle og rekreative forhold.
Stk. 2 Endvidere er det lokalrådets opgave at være naturlig høringspartner i alle spørgsmål vedrørende lokalområdet, der behandles i såvel kommunalbestyrelse, som andre offentlige instanser. Lokalrådet søger at få størst mulig indflydelse og påtager sig eventuelt ansvaret for at få udført opgaver, som kommunalbestyrelsen uddelegerer i forståelse med rådet.
Stk. 3 Hvis et spørgsmål berører interesser, der deles af andre lokale instanser (menighedsråd, skolebestyrelse, idrætsforeninger, beboerforeninger m.v.) skal rådet søge kontakt med den/de pågældende instans(er) med henblik på en fælles drøftelse og eventuel fælles forhandling. Denne kontakt vil almindeligvis blive etableret via lokalrådets koordinationsgruppe.
§ 3. Lokalrådets sammensætning.
Stk. 1 Lokalrådet udgøres af to faste grupper: Kernegruppen og Koordinationsgruppen.
a) Kernegruppens primære opgave er at varetage områdets dialog med Ringsted Kommune og Landsbyforum og herigennem styrke områdets generelle udvikling. Kernegruppen faciliterer koordinationsgruppens arbejde, og er overordnet ansvarligt for Lokalrådets arbejde.
b) Koordinationsgruppen primære opgave er, at facilitere samarbejde og koordination mellem områdets foreninger, institutioner og ad hoc netværk/arbejdsgrupper mhp. at give borgerne de bedst mulige kultur- og fritidstilbud.
Stk. 2 Kernegruppen består af mindst 3 personer (formand (kontaktperson til Ringsted Kommune og repræsentant i Landsbyforum), tovholder for koordinationsgruppen og kasserer), valgt af og blandt alle, der er fyldt 18 år, og har fast bopæl eller tilknytning til Haraldsted/Allindemagle sogn.
Stk. 3 Koordinationsgruppen består af repræsentanter for foreninger, institutioner og ad hoc netværk/arbejdsgrupper hjemmehørende i Haraldsted og Allindemagle sogne. Hver forening/institution udpeger en repræsentant samt en suppleant forud for Lokalrådets generalforsamling, der årligt afholdes i februar måned. Koordinationsgruppen kan i løbet af året suppleres med repræsentanter fra nye ad hoc netværk/arbejdsgrupper.
§ 4. Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen afholdes årligt i februar måned, og indkaldes mindst 14 dage før afholdelse med angivelse af tid og sted af kernegruppens formand.
Stk. 2 Generalforsamlingen er åben for alle, der har fast bopæl eller tilknytning til Haraldsted/Allindemagle sogn
Stk. 3 Dagsordenen på ordinær generalforsamling er som følger:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Aflæggelse af årsberetning
5. Aflæggelse af regnskab
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af kernegruppen i henhold til § 3, stk. 2
8. Præsentation af Koordinationsgruppens medlemmer i henhold til § 3, stk.3
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Stk. 4 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af formanden, når kernegruppen, koordinationsgruppen eller et antal svarende til ¼ del af det antal, der mødte frem ved sidste generalforsamling, begærer den indkaldt.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget og skal varsles i lighed med ordinær generalforsamling.
§ 5. Lokalrådets møder.
Stk. 1 Kernegruppen konstituerer sig selv med formand (kontaktperson til Ringsted Kommune og repræsentant i Landsbyforum), tovholder for koordinationsgruppen og kasserer.
Stk. 2 Kernegruppen indkaldes til møde med 8 dages varsel, når formanden eller mindst 2 andre ønsker en sag drøftet.
Stk. 3 Kernegruppen er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af medlemmerne er tilstede.
Stk. 4 Kernegruppen fastsætter selv en forretningsorden.
Stk. 5 Lokalrådet tegnes af en beslutningsdygtig kernegruppe.
Stk. 6 Koordinationsgruppen mødes én gang i kvartalet efter en offentliggjort mødeplan. Møderne ledes og koordineres af kernegruppens tovholder
Stk. 8 Kontakt og kommunikation mellem koordinationsgruppen og kernegruppen sikres via kernegruppens tovholder
§ 6. Borgermøder
Stk. 1 Lokalrådet afholder borgermøder efter behov, dog mindst 1 gang årligt.
Stk. 2 Lokalrådet kan indkalde til borgermøde, såfremt det skønner, at der er en særlig interesse for orientering om en bestemt sag, eller rådet ønsker en tilkendegivelse om en sag, fra en bredere kreds end lokalrådets kernegruppe og koordinationsgruppe.
§ 7. Lokalrådets økonomi.
Stk. 1 Lokalrådet forvalter de eventuelle økonomiske midler, der stilles til rådighed af Ringsted Kommune.
Stk. 2 Lokalrådet kan på egen foranledning supplere de under stk. 1 nævnte midler til dækning af rådets aktiviteter.
§ 8. Lokalrådets opløsning
Ved lokalrådets opløsning fordeles rådets midler til de øvrige foreninger i området.