Pressemeddelelser

Haraldsted og Allindemagle Lokalråd inviterer til Naturens Dag og Høstmarked på P-pladsen ved Haraldsted forsamlingshus, Langebjergvej 56

Søndag den 14. september kl. 11 – 15 er der åbent hus i naturen i hele landet. I Haraldsted og Allindemagle sogne kombineres dette med Høstmarked, hvor lokale producenter stiller op med lækre produkter og smagsprøver.

Lokale foreninger – 4H, Skee spejderne, Naturfredningsforeningen og Care4People er på pladsen med aktiviteter og informationer.

To gange i løbet af dagen kl. 11.30 og kl. 13.30 vil medlemmer af plejegruppen for Allindelille Fredsskov tage interesserede med på tur i skoven, hvor der vil være mulighed for at høre om denne helt særlige lokalitet. Selvom de blå anemoner og flueblomsten er afblomstret er der meget at se på, og ikke mindst at høre om – hvorfor slås græsset og hvorfor fjernes bladene fra en bøgeskov? Og hvorfor er det at vi alle skal være med til at passe ekstra på netop denne skov?

Arrangementet er del af ”Naturens Dag”, hvor Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og en lang række lokalforeninger åbner naturen i hele landet for besøgende. På www.naturensdag.dk kan du søge på arrangementer i nærheden eller få ideer til familiens naturoplevelser på egen hånd.

Børn har godt af at færdes i naturen
I 2012 viste en Gallup undersøgelse, at børn kun er halvt så meget ude i naturen i dag, som deres bedsteforældre var, da de var børn. I anledning af Naturens Dag spørger vi, hvad de børn, der færdes i naturen, egentlig får ud af det. Faktisk viser forskning fra Danmark og udlandet, at leg og aktiviteter i naturen gavner børnenes motoriske og mentale udvikling.

– Smidighed, balance og koordination er centrale færdigheder, som udvikles bedre hos børn, der færdes på naturens bølgede og bevægelige underlag, siger idrætssociolog Gunnar Breivik fra Idrætshøjskolen i Oslo.

Skoler og institutioner holder også Naturens Dag
Ud over at åbne naturen for børn og deres familier på Naturens Dag, holder Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet Naturens Dag for skoler og institutioner. Det sker fra den 8. til 12. september, hvor lærere og pædagoger slipper børnene ud en eller flere dage læring, undervisning og leg i naturen. I år er 133.000 børn tilmeldt Naturens Dag via deres skole eller institution.

Yderligere information om arrangementet i Haraldsted og Allindemagle:

Dorte Lau Baggesen, tlf. 57 52 57 39 eller 25 47 78 48

Gustav Flensborg, tlf. 57 60 03 89 eller 40 80 55 50 – mail: gf@flensborg.dk

AFLYSNING

Lokalrådet aflyser møde mandag den 12. maj om helhedsplaner.

Vi har i dag haft møde med Carsten Blomberg-Hansen fra DGI faciliteter og lokaludvikling, og vi har fået en lang række gode input til vores videre arbejde med helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogne. Det betyder imidlertid, at vi har behov for at gentænke vores plan, og vi aflyser derfor mandagens møde. Vi vil vende tilbage til foreninger og institutioner med en ny plan i nær fremtid, ligesom vi vil orientere om denne på Flueblomsten.

 

Pressemeddelelse

Haraldsted Allindemagle Lokalråd inviterer repræsentanter for foreninger og institutioner samt andre interesserede til møde om lokalområdets oplæg til helhedsplan. På mødet vil oplægget blive præsenteret og det skal diskuteres, hvorledes planen kan styrkes, konkretiseres og forankres blandt områdets beboere.  Mødet afholdes mandag den 12. maj kl. 17 til 21 i Idrætsforeningens lokale på Allindelille Friskole.

I Haraldsted og Allindemagle er der i lighed med kommunens øvrige landområder en proces i gang med henblik på udvikling af helhedsplaner. Planen skal være en rettesnor for udviklingen i de kommende årtier og udarbejdelsen bygger på de initiativer, der i de seneste år har været i kommunen og i regi af Landsbyforum i forhold til revision af landdistriktspolitik og beskrivelse af landsbyidentitet. ”Vi har i de seneste år haft adskillige møder og diskussioner, hvor områdets beboere har talt om, hvad der gør vores område til et godt sted at bo og hvilke værdier, vi ønsker at fastholde og udvikle i de kommende år. Derfor mener vi i Lokalrådet, at vi allerede har et stærkt fundament for at beskrive målene for vores område. Nu skal vi finde ud af, hvordan vi når målet; hvilke projekter og initi.  ativer, der kan hjælpe på vej, og ikke mindst få prioriteret mellem disse, så alle i området er enige om retningen og trækker på samme hammel” fortæller formand for Lokalrådet, Dorte Lau Baggesen.

I Lokalrådets udkast til helhedsplan er der identificeret fire områder, der bygger ovenpå hinanden, og lægger grundlaget for, at området ikke ’blot’ er et sted at bo, men også er et sted, hvor livet leves og udfoldes. Grundlaget er muligheden for ”et helt liv på landet” hvilket giver forventning om en basal service med skole, institutioner, støtte til ældre etc. Ovenpå sættes et fokus på at ”livet skal leves”, med forventning til infrastruktur i form af trafik og IT. I relation til at ”livet skal udfoldes i sognene” erkendes, at områdets værdier og udvikling af disse især drives af de lokale ildsjæle og at det derfor er helt centralt med gode rammer for foreninger og institutioner – der er således fokus på mødesteder og på gode vilkår for frivilligt arbejde. Endelig lægges op til at også mennesker udefra kan nyde godt af de fantastiske kultur- og natur værdier, der findes i Haraldsted og Allindemagle sogne. Det øverste niveau af helhedsplanen lægger derfor op til formidling: ”Sognene åbnes – omverden inviteres ind”.

Hvis helhedsplanen skal være et legitimt redskab for prioritering i den kommende årrække er det helt centralt, at planen har en stærk lokal forandring. Alle i området – foreninger, institutioner og enkelt personer skal så og sige kunne sige, at det er deres plan” siger Dorte Lau Baggesen. ”Vi har indledt et samarbejde med Carsten Blomberg-Hansen fra DGI Faciliteter og Lokaludvikling, der har meget erfaring i udvikling i landområder, og vi håber med ham at kunne få en stærk involvering af områdets beboere. Vi tænker f.eks. på at gennemføre en beboerundersøgelse, hvor alle i området opfordres til at prioritere mellem forskellige initiativer og projekter, og vise, hvor de kunne tænkes at hjælpe i fremtiden”.

Processen omkring udarbejdelse af helhedsplan og alle relevante dokumenter kan findes påwww.Flueblomsten.dk. Tilmelding til mødet den 12. maj kan ske til Dorte Lau Baggesen,bangogbaggesen@gmail.dk, 25 47 78 48/57 52 57 39 eller Gustav Flensborg, gf@flensborg.dk, 40 80 55 50/57 60 03 89

 

Haraldsted Allindemagle Lokalråd inviterer til stormøde forud for dialog med Ringsted Kommune

Ringsted Kommune er gået i gang med en revision af landdistriktspolitikken og den har i den sammenhæng bedt om ’ekspert-udtalelser’ fra de, der bedst kender udfordringer og værdier i forbindelse med livet på landet. Haraldsted Allindemagle Lokalråd værdsætter at blive spurgt, og vil for at kvalificere bidraget til kommunen, invitere alle interesserede borgere samt repræsentanter for områdets foreninger og institutioner til stormøde onsdag den 13. marts kl. 19.30 i Idrætsforeningens lokale på Allindelille Friskole.

”Lokalrådet har også tidligere år inviteret til tilsvarende stormøder, hvor alle har kunnet give bud på, hvordan vi sammen kan udvikle området, så det bliver et endnu bedre sted at bo. Når vi i år kan bruge stormødet som forberedelse til lokalrådets dialogmøde med repræsentanter for forvaltningerne i Ringsted Kommune den 15. april, bliver det bare endnu vigtigere. Vi håber rigtig mange vil finde tid til at deltage i mødet og således give lokalrådet og andre deltagere et stærkt mandat forud for mødet i april” fortæller formanden for Haraldsted Allindemagle Lokalråd Dorte Lau Baggesen.

Haraldsted Allindemagle Lokalråd har i lighed med kommunens øvrige landområder taget hul på diskussionerne omkring en ny landdistriktspolitik på to møder afholdt af Landsbyforeningerne i Ringsted Kommune. I forbindelse hermed har man identificeret en række områder, som Lokalrådet ønsker at sætte fokus på i dialogen med kommunen. ”Som udgangspunk er vores første prioritet at fastholde et vist serviceniveau i lokalområdet – altså sikre at der er børneinstitution, skole og støtte til ældre borgere, da denne service er forudsætningen for, at her overhovedet er et liv, men herefter er også infrastruktur i fokus. Dette drejer sig om kollektiv trafik og trafiksikkerhed, men måske i endnu højere grad om god IT-infrastruktur, idet det i et moderne samfund er en vej til at holde liv og udvikling i ’udkantsområder’ ”.

Haraldsted og Allindemagle sogne har et stærkt foreningsliv og godt samarbejde mellem foreninger og institutioner og værdierne i dette samt den smukke natur er væsentlige grunde til, at mange ønsker at bo i området. Fastholdelse og udvikling af disse værdier vil helt sikkert også være emner, der vil blive diskuteret på lokalrådets stormøde. Der findes flere informationer om Haraldsted Allindemagle Lokalråd og rådets bidrag til udvikling af Ringsted Kommunes nye landdistriktspolitik på rådets hjemmeside www.Flueblomsten.dk

 

Yderligere informationer

Dorte Lau Baggesen

Tlf. 57 52 57 39, mobil 25 47 78 48

Pressemeddelelse 26. oktober
Generalforsamling Haraldsted Allindemagle Lokalråd
Onsdag den 14. november afholder Haraldsted Allindemagle Lokalråd generalforsamling. Lokalrådet opfordrer alle med interesse for områdets udvikling til at møde op og give sine meninger til kende om, både hvad der bør tages af initiativer for at sikre lokalområdet fortsatte udvikling, og hvorledes man i et lidt større perspektiv fremmer udviklingen i alle kommunens landområder. Lokalrådet vil nemlig også bruge general-forsamlingen til at diskutere Ringsted kommune og Landsbyforeningerne i Ringsteds projekt Landsbyidentitet, der hen over vinteren skal etablere grundlaget for en revision af kommunens landdistriktspolitik.
“Vi har gennem de seneste år oplevet en betydelig forringelse af den kommunale service her i kommunens nordvestlige hjørne. Det har været frustrerende for området beboere, da det har været i klar modsætning til de intentioner, der er udtrykt i Landdistriktspolitikken fra 2004. Vi er derfor meget glade for kommunens initiativ til at revidere politikken og ser frem
til at bidrage til dette. Måske især under en lavkonjunktur er det
væsentligt at der skabes realistiske forventninger til den kommunale service og politik, ligesom det er vigtig at de begrænsede ressourcer bruges rigtigt og mest effektivt. Her kan lokale beboere give væsentlige bidrag til politikudviklingen, da det nu engang er dem, der er de største eksperter i at bo på landet” fortæller formanden for Haraldsted Allindemagle Lokalråd Dorte Lau Baggesen.
Efter et lang periode med diskussion af skolestruktur og mislykket kamp for at bibeholde Allindelille skole som folkeskole har det seneste år været kendetegnet ved at områdets borgere har støttet op om både etablering og start af Allindelille Friskole og styrkelse af områdets netværk, foreninger og institutioner i almindelighed. “Det høje aktivitetsniveau og positive sammenhold mellem området borgere er sammen med den attraktive natur en
styrke for området. Landsbyidentiteten i vores område er allerede meget stærk internt, men måske skal vi blive bedre til at fortælle den historie udadtil, så også andre herunder de kommunale politikere får øjnene op for værdier og kvaliteter i at styrke landområderne som et alternativ til byen”.
Generalforsamlingen afholdes onsdag den 14. november kl. 19.30 i Idrætsforeningens lokale på Allindelille Friskole og Lokalrådet byder på et let traktement. Yderligere informationer om Lokalrådets arbejde kan ses på www.Flueblomsten.dk
Yderligere informationer
Dorte Lau Baggesen
57 52 57 39 – 25 47 78 48

 —————————————————————————————————————

Pressemeddelelse 10.juli 2012

Beboere i Haraldsted Allindemagle sogne bidrager til RUC forskningsprojekt

”Landdistrikterne brændemærkes i medierne” og ”Beboerne kan ikke genkende deres liv i den offentligt debat om ’udkantdanmark’” var to af konklusionerne i en undersøgelse som fem studerende fra Roskilde Universitet har lavet med hjælp fra bl.a. borgere bosat i Haraldsted og Allindemagle og borgere fra Skelskør. Undersøgelsen fokuserede på hvordan begrebet ’udkantsdanmark’ bliver brugt i den offentlige debat og, om dette brug afspejler den opfattelse de borgere, der helt konkret bor i de berørte områder, har af deres liv og lokalområde.

De studerende kontaktede en borger i området og spurgte om en gruppe beboere ville stille op til et fokusgruppe interview, der havde til formål at kortlægge, hvordan beboere selv opfattede livsvilkår og hverdagsliv i området for herigennem at blive klogere på, hvad der opleves som essentielle værdier. Ni beboere sagde ’ja, selvfølgelig’ og mødte op til en snak, der på mange måder bidrager til det udviklingsprojekt, der allerede er i gang i sognene støttet af landområde udviklingsmidler fra Ringsted Kommune. I dette projekt er der fokus på at afklare, hvad der skal sikre et sammenhængende landområde i en fremtid, hvor en af de to kulturbærende institutioner, folkeskolen – i sognene nedlægges.

De studerende viser, at der er modstridende opfattelse af hvad ’udkantsdanmark’ er, og hvordan der tales om det. Hvor mediernes fremstilling ofte er præget af strukturelle og økonomiske perspektiver samt negativt ladede ord til beskrivelse af områderne, taler de lokale om hverdagsperspektiver, der fokuserer på fællesskab, identitet og værdier – og de har oftest meget svært ved at genkende sig selv i de beskrivelser, der gives i den offentlige debat.

For beboerne i Haraldsted og Allindemagle – eller i andre landområder, betyder det, at det kan være ’op ad bakke’, når vi ønsker at skabe positive billeder af livet på landet – både i forhold til styrkelse af sammenhold og identitet for områdets beboere og for at tiltrække nye beboere til områderne. Vi håber, at undersøgelsen kan være med til at ændre retorikken, når der tales om landområderne, så historierne bliver mere nuancerede og dermed i videre udstrækning giver et mere realistisk billede af ’livet på landet’. Dette vil give en tiltrængt støtte til at bevare liv og udvikling i landområderne.

Rapport og en tilhørende artikel er publiceret på Dansk Kommunikationsforenings hjemmeside: http://www.kommunikationsforening.dk/Menu/Fagligt+nyt/Artikler/Landdistrikterne+br%C3%A6ndem%C3%A6rkes+i+medierne

Yderligere informationer:

Dorte Lau Baggesen

Formand for Haraldsted Allindemagle lokalråd

Tlf. 57 52 57 39 – 25 47 78 48

 

PRESSEMEDDELELSE  20. nov. 2011

Stor opbakning til Haraldsted og Allindemagle lokalråd

Mange borgere fra Haraldsted Allindemagle benyttede lokalrådets generalforsamling torsdag til at støtte lokalområdets aktiviteter og derigennem vise at området i allerhøjeste grad er stærkt trods byrådets planer om at lukke den lokale skole. Dorte Lau Baggesen, der er formand for lokalrådet, fortalte i sin beretning om hvorledes det forgangne år på den ene side har været præget af en stor indsats for at profilere Allindelille skole og dens værdier både som skole og som omdrejningspunkt for områdets frivillige foreningsliv. Denne indsats har i høj grad været udfordrende og til tider frustrerende for alle, men samtidig positiv fordi den har vist at det var muligt at rejse og samle mange lokale kræfter. På den anden side har året også været præget af mange sociale og kulturelle arrangementer som flere madbix-aftner og ikke mindst Haraldsted-by-night, hvor lokalområdet den 10. september åbnede sig for lokale og udefrakommende med åbent hus på skolen, kirkerne, virksomheder, gårde, haver, skoven med meget mere.

Mange borgere bidrager til gennemførsel af de lokale aktiviteter og mange borgere deltager efterfølgende, hvorved de i høj grad bidrager til knytte området sammen. Behovet for at knytte området sammen bliver særligt stort, hvis Allindelille skole lukkes og dermed var det berigende, at generalforsamlingen også havde idéer og opbakning til nye aktiviteter og projekter i det kommende år. Det store spørgsmål var imidlertid om hvilke fysiske rammer, der vil være til stede for frivillige foreningsaktiviteter efter en evt. lukning af skolen og etablering af en friskole. Hidtil har kommunen stillet lokaler på skolen frit til rådighed for foreningerne, men kommunen lægger nu op til at friskolen efter køb af skolebygningerne fortsat skal stille lokalerne vederlagsfrit til rådighed for foreningerne. Dette vil imidlertid lægge yderligere belastning på friskolens økonomi i årene fremover, og give foreninger og friskole en ikke ønskværdig relation og økonomisk afhængighed. Generalforsamlingen udtrykte således igen håb om, at Ringsted Byråd vil ændre sit udkast til skolestruktur således, at Allindelille skole ikke nedlægges og at området dermed ikke fratages et kommunalt drevet omdrejningspunkt for det frivillige foreningsliv.

Yderligere informationer

Dorte Lau Baggesen, mobil tilf. 25 47 78 48

 

PRESSEMEDDELELSE
Mens vi venter….”

Ovenstående refererer ikke til en tidlig julekalender men i stedet til en invitation til generalforsamling i Haraldsted Allindemagle Lokalråd torsdag den 17. november kl. 19.30 i Idrætsforeningens klublokale på Allindelille skole. Lokalområdet og dets initiativer for aktiviteter og udvikling er i høj grad sat på ’stand by’, fordi alle afventer byrådets politiske beslutning vedr. skolestruktur i Ringsted Kommune. Som det er alle bekendt, har byrådet foreslået at Allindelille skole nedlægges, hvilket absolut ikke har opbakning i området. Skolen, børnehaven og ikke mindst lokalrådet som repræsentant for en lang række foreninger og institutioner har indgivet høringssvar og håber på, at byrådet ender med at træffe en anden beslutning vedr. skole. Men lige nu ventes der!

Lokalrådet indbyder ikke desto mindre til generalforsamling, hvor vi ønsker, at områdets beboere møder op og deltager i en diskussion om udviklingen i området og lokalrådets aktiviteter i det kommende år. Ringsted Kommune har via udviklingsmidlerne for landområderne bevilget midler til et projekt, det skal understøtte områdets sammenhængskraft – uafhængigt af hvad der måtte ske på skoleområdet. På generalforsamlingen vil der være mulighed for at komme med gode idéer til hvad dette projekt mere konkret kan indeholde.

 

I løbet af aftenen byder lokalrådet på et lille traktement, og der vil blive lejlighed til at se tilbage på årets aktiviteter gennem et billedshow. Ikke mindst efterårets ”Haraldsted by Night” gav anledning til mange oplevelser og viste, at området har masser at byde på. Idéen om ”Haraldsted by Night” blev netop undfanget på sidste års generalforsamling og det er Lokalrådets håbe at der også i år kommer nye idéer frem, der kan være med til at udvikle og profilere området.

 

Yderligere oplysninger

Dorte Lau Baggesen, Formand for Haraldsted Allindemagle Lokalråd

Tlf. 57 52 57 39/25 47 78 48