Referat fra Borgermøde om Haraldsted sø

Referat af Borgermøde ang. Ringsted Kommunes overtagelse af Haraldsted Sø
Den 27. november på Slangerupgården, hvor Alex Buchardt Petersen venligst lagde lokaler til.
Der deltog ca. 120 personer hvilket vi finder meget tilfredsstillende, og tolker som stor interesse for søens fremtid.

Borgermøde er kommet i stand af en initiativgruppe som består af grundejerforeningen Søbjerg i den østlige ende af søen, grundejerforeningen Haraldsted Sø i vest, 4 lodsejere, Ringsted Sportsfisker Forening, Ringsted Roklub og Haraldsted-Allindemagle Lokalråd.

Mødet startede med velkomst ved Peter Nissen og aftenen blev delt i to med en pause. Første del var med oplæg fra Ringsted Kommune ved Eilif Byrnak samt initiativgruppens oplæg ved Jan Ebert. Herefter anden del med spørgerunde og ordstyrer var advokat Torsten Svendsen. Udover Eilif Byrnak deltog også formanden for stiudvalget under Teknik & Miljø Frank Nielsen – Eilif og Frank besvarede mange spørgsmål til kommunen.

Eilif Byrnak fortalte om følgende:
Vand indvindingsanlægget bevares af HOFOR (Hovedstadens Forsyning og tidligere af søen) til evt. forsyning af andre vandløb mod Køge.
Gyrstinge søs vandstand er sænket 2,2 meter og vandstanden i Haraldsted Sø bibeholdes.
Evt. etablering af faunapassage ved stemmeværket
Muligheder og begrænsninger i forhold til lovgivning, HOFOR, søsport og borgerønsker
Haraldsted Sø og bredderne set i forhold til naturbeskyttelseslovens § 3.
Græsningsarealer langs bredderne og forpagtningsaftaler
Vigtigheden af at arealer bliver afgræsset
Vigtigheden af naturpleje også i samarbejde med lodsejer og frivillige, pleje af stier mv.
Humlebjerget på sydsiden – fredet areal – mulighed for mere synlighed og åben for publikum – vigtigt med p-plads og affaldscontainer
Borgermøder, kommunen afholde ekskursioner, workshops, projekt med folkeuniversitetet og ”Fremtidens landskab”
Kommunalt debatoplæg, lokale kræfter og ressourcer
Kommunalbestyrelsen behandler den 16-17. december tidsplanen og hvordan selve processen for søernes fremtid skal foregå.
En idéfase skal løbe frem til 1. marts 2015, hvorefter der vil være en høringsfase efterfulgt af beslutninger.

Jan Ebert´s oplæg:
En super gennemgang af søens og breddernes historie og kultur, deres udvikling samt hvordan ejerskab har haft indflydelse på aktiviteterne omkring og på Haraldsted Sø.

Alle er enige om at færdsel på søen IKKE skal omfatte motordrevne både og at man skal være varsom med store arrangementer, som kræver trafikale og affaldsmæssige løsninger.

Det rige fugleliv skal bevares og forvaltes forsvarligt, og her lægges op til, at der ingen færdsel bliver på søens syd side, således at den kommende oplevelsessti på nordsiden får al færdsel. Dermed sikres fred og ro, og det er et håb at oplevelsesstien levner fredlige ”lommer” til ynglende fugle.

Med den nye oplevelsessti er der allerede etableret første etape af stiforløbet i Vrangeskov. Denne giver mulighed for isætning af kajak/kano ved det gamle traktørsted, hvor der er etableret en lille bro – og desuden er der bord-bænk sæt og stor parkeringsplads.

Roklubben og fiskeklubben ønsker at indgå aftaler med Ringsted Kommune på lignende vilkår som tidligere var tilfældet med HOFOR.
Hvorvidt den private fiskeret til ca. ¼ af søen skal beholdes bliver et spørgsmål mellem kommunen, lodsejere og fiskeklubben – man kunne forstille sig at denne ret ”udlånes” til fiskeklubben.
Alle kan søsætte en båd i Haraldsted Sø, når det sker via offentlig adgang, og den skal medtages når dagen er omme – det er altså ikke tilladt at efterlade hverken båden eller andet grej. Der kræves tilladelse til fiskeri og medlemskab af fiskeklubben.

Stort ønske fra beboere i Haraldsted og øvrige naturbrugere i DK, om at der igen bliver mulighed for at gå fra Haraldsted By og direkte ned til søen. Indtil slut 90érne var der en markvej langs åen, som gav adgang til tangen ud for Haraldsted, men den blev lukket (ved ejerskifte på Krogården). Når oplevelsesstien er færdig vil det være af stor betydning med denne adgang, idet der er p-pladser ved Haraldsted Kirke.

Ved Valsømagle har der været en sti ned til voldstedet (Ridebanen) – denne sti er stort set groet til, og det er ønskværdigt at den igen blev mulig at færdes på til fods. Her mangler etablering af en p-plads.

Ved Søbjergvej i øst er der adgang for enden af vejen til søen – der bliver behov for lidt p-plads hvis denne adgang skal benyttes af andre end beboerne.

Ved Vigersdals-åen er der en adgangsvej, men der er ingen mulighed for parkering og ejerforhold til adgangsvejen virker uafklaret.

Humlebjerg på sydsiden er smukt og har gode rekreative værdier – er dog meget svært at finde. Det kan med korrekt skiltning, borde-bænke sæt samt p-mulighed være et særdeles attraktivt udflugtsmål.

Overordnet lægger initiativgruppen op til at rollen som ejer også bliver forvaltet, således at naturplejen bliver taget alvorligt med græssende kvæg og får. Det giver den fine natur med lysåbne områder og sikrer floraen. Der skal ikke flere selvsåede træer – udsigten til søen skal bevares.

Overordnet set er det positivt at Ringsted Kommune har overtaget søerne, således at forvaltningen sker lokalt, med så stor lokal borgerindflydelse som muligt og iagttagelse af muligheder for udvikling af områderne omkring søerne. Alle ved at de små landsbysamfund omkring søerne kan nyde godt af udvikling – det modsatte er afvikling og med oplevelsesstien synes den gode retning at være sat.

Pause og efterfølgende spørgsmål. Initiativgruppen havde sørget for kaffe/kage og øl/vand til alle, og snakken gik lystigt.

Mange spørgsmål drejede sig om oplevelsesstien, og handlede om den øgede færdsel og belastning af området omkring søen og på bredderne – især om at ynglende fugle vil søge væk. Frank Nielsen blev derfor bedt om at redegøre for stiarbejdet og henviste i øvrigt videre spørgsmål til et kommende borgermøde om oplevelsesstien, der vil bliver afholdt i beg. af det nye år.

Oplevelsesstien har flere steder fået dispensation fra Miljøbeskyttelseslovens § 3 om anlæg af stien mv. og dette er et overstået kapitel fortalte Frank Nielsen bl.a.

At evt. konflikter mellem Haraldsted Sø´ejere (Ringsted Kommune) og lodsejere bliver et anliggende som de selv håndterer, da det ikke kommer andre ved.

Det blev fra Haraldsted-Allindemagle Lokalråd´s  side præciseret hvor vigtigt det er for Haraldsted og mange andre at der igen etableres en direkte adgang fra Kirken og til Haraldsted Sø.
Det er i øvrigt lokalrådets holdning, at overordnet set er det positivt at Ringsted Kommune har overtaget søerne, således at forvaltningen sker lokalt, med så stor lokal borgerindflydelse som muligt og iagttagelse af muligheder for udvikling af områderne omkring søerne. Alle ved at de små landsbysamfund kan nyde godt af udvikling – det modsatte er afvikling og med oplevelsesstien synes den gode retning at være sat. Det håber vi bliver fuldt op af andre aktive tiltag som Lokalrådet også gerne deltager i sammen med Ringsted Kommune.

Peter Nissen afsluttede med en tak til Alex Buchardt Petersen for at stille lokaler til rådighed for mødet samt de deltagende embedsmænd.

Ref. Ulrich Hjort Hansen, Haraldsted-Allindemagle Lokalråd

uhjorthansen@gmail.com mobil 4080 5579.