Kernegruppemøde den 8.9.2020

Deltagere: Gustav, Anne, Bodil, Lars, Ulrich, Dorte
Afbud: Jens

Dagsorden:

1. Kommunikationskampagne – synliggørelse af lokalrådets/kernegruppens opgaver og værdi for lokalsamfundet. Oplæg fra Anne og Jens

2. Rekruttering af nye medlemmer til kernegruppen
3. Borgermøde den 29.10. – skal det afholdes? Hvis ja, med hvilket indhold…
.
4. Planlægning af generalforsamling – 24. februar 2021
5. Evt.
Referat:

Ad 1. Anne og Jens havde lavet eksempler på små videoer, der indenfor de næste måneder ønskes spredt via Flueblomsten FB. Videoerne har til formål på en kort og konkret måde at fortælle om lokalrådets arbejde – personlige budskaber, hvem er vi og hvad har vi fået ud af at medvirke i lokalrådet.

Vi aftalte, at hvert medlem inkl. ”tilforordnede” laver en eller flere små korte videoer, der sendes til Anne, som samler, sætter tekst på og publicerer på FB (i samarbejde med Gustav). Anne kan også hjælpe med optagelse, hvis det ønskes.

Vi kontakter også andre lokale, der kan udtale sig om lokalrådet, dets opgaver, og områdets udbytte heraf. Forslag til personer, som kontaktes: Joachim/Friskolen; Lone+Mette(menighedsråd og kirke); idrætsforeningen, Søren (Skee spejderne); borgere eks. brugere af stien og aktiviteter (Lene)
Vi aftalte ikke konkret, hvem der kontaktede hvem – alle opfordres til at tage kontakt og informere kredsen, når kontakten/videoen er lavet, så de ikke bliver kontaktet igen, igen…..

2. Vi laver opsamling efter at FB-kampagnen har kørt i nogen tid (f.eks. november – Dorte udsender doodle) og ser på effekten og afklarer, hvordan vi fortsætter med konkret rekruttering af medlemmer til kernegruppen og planlægning af generalforsamling (24. februar 2021).

Opfølgning – økonomi – ”cigarkasser” og administration
Dorte har talt med Vibeke og fået opbakning til at samle de forskellige ”cigarkasser” under lokalrådet til en fælles konto jf. opfordring fra generalforsamling 2020.

Lokalrådets formue skal bringes i spil og understøtte aktiviteter og netværk i området. Borgere, der vil stå for et arrangement/en aktivitet kan søge om støtte/underskudsgaranti fra lokalrådet. Der forventes at være to typer ansøgninger:
1. ansøgning om medfinansiering til arrangement/aktivitet, hvor der søges støtte fra en af de kommunale puljer (nok især kulturpuljen og temaudviklingspuljen)
2. ansøgninger om underskudsgaranti til arrangementer, der forventes at kunne bære i sig selv eks. madbiks eller lignende. Genereres der et overskud i forbindelse med et sådan arrangement forventes dette at tilgå lokalrådet og således bidrage til en fortsat aktivitetspulje.
For ansøgninger i den første kategori følges den kommunale procedure
Kulturpuljen: https://ringsted.dk/borger/kultur-fritid/tilskud-og-puljer#449
Temaudviklingspuljen: https://ringsted.dk/borger/natur-miljoe-trafik/liv-i-landdistrikterne

For ansøgninger i den anden kategori udfyldes en simpel ansøgning, der giver flg. oplysninger:

Arrangement/aktivitet – tidspunkt – ansvarlig tovholder
Kort beskrivelse
Budget: Forventet omkostning
Forventet indtægt – eks. deltager betaling for x antal deltager samt salg af øl/vand/vin

Status – hjemmeside (Lars)
Der er stadig en del udestående i forhold til overførsel af hjemmesiden til den nye Infoland platform. Lars og Anne mødes hos Anne mandag den 14.9. kl.19.30 mhp at finde ud af, hvad der udestår og hvilken støtte, vi forventer at kunne få fra DGI/Ballum IT. Lars fremsender informationer om brugernavn og adgangskode til Anne.

Status – Pilotnaturpark Ringsted (Lars, Gustav, Ulrich)
Ulrich informerede om dialog med det kommunale system – processen er i gang…..

Status – Natur- og Aktivitetshus (Ulrich)
Ulrich informerede om det fantastiske projekt og den forestående indsendelse af ansøgning per 1.12. Pt. afventes tilbagemelding fra Miljøstyrelsen ang. dispensation om brug af skov og endeligt tilsagn fra Ringsted Byråd.

Evt.
Opdatering vedr. velkomstposer – der er god aktivitet grundet stor tilflytning
Praksis vedr. godkendelse af medlemmer af FB-gruppen Flueblomsten

Tak for endnu et godt og konstruktivt møde.
Dorte